Disclaimer & Privacy


Disclaimer
De informatie op de AdVinci website (waaronder tevens begrepen: alle publicaties van AdVinci via de website) is van algemene aard en bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet bedoeld als enig professioneel advies. Ook geeft het niet een standpunt van AdVinci of publicerend auteur weer, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Hoewel AdVinci B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie, is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Dit geldt ook voor het (tijdelijk) niet correct functioneren van de website.

Externe links
Op deze website bevinden zich links naar externe websites. AdVinci B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites.

Intellectueel eigendom
Op deze website en de daarop getoonde informatie rusten rechten van intellectuele eigendom. “ AdVinci”, “ADVINCI” en andere namen/logos waarmee wij ons identificeren, zijn beschermde merken en handelsnamen. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan.

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in verband met de website.


Privacy
AdVinci vindt uw privacy belangrijk. Wij respecteren zodoende de privacy van de bezoekers aan onze website. Wij gaan daarmee vertrouwelijk om, inclusief derden die verantwoordelijk zijn voor onze gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om de privacy van de bezoekers op onze website te beschermen zijn onderdeel van onze dienstverlening.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om brochures, publicaties, onze nieuwsbrief of andere publicaties aan te vragen, om u aan te melden voor een seminar of training of een ander event, om u aan te melden voor bepaalde gedeeltes van de website of om te solliciteren voor een baan of stage. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.