Algemene Voorwaarden


Gevestigd te Almelo, tevens kantoorhoudende te Zaandam en Arnhem.

I. Definities

 1. AdVinci: AdVinci B.V., gevestigd te Almelo, tevens kantoorhoudende te Zaandam en Arnhem
 2. Opdrachtgever: de contractpartij van AdVinci.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen AdVinci en Opdrachtgever op grond waarvan AdVinci diensten verleend aan Opdrachtgever.
 4. Diensten: Alle aan Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder mede begrepen het ter beschikking stellen van adviseurs middels detachering, advisering, interim management, werving en selectie, training en coaching.
 5. Opdrachtbevestiging: de contractuele verhouding tussen AdVinci en Opdrachtgever, waarbij door middel van een (digitaal) document de afspraken (inhoud, duur, honorarium van de opdracht) worden vastgelegd.
 6. Adviseur: degene, die al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst (daaronder begrepen ZZP’ers en/of Freelancers en van derden ingeleende medewerkers) in opdracht van AdVinci diensten uitvoert onder de regie c.q. leiding van Opdrachtgever.
 7. Honorarium: de financiële vergoeding, die AdVinci voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 8. Partijen: AdVinci en Opdrachtgever gezamenlijk.

II. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met AdVinci.
 2. Aanvullingen op en/of afwijkingen van de overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever zijn slechts geldig indien AdVinci deze aanvaard en deze separaat schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden (of andere Inkoop Voorwaarden van Opdrachtgever) op overeenkomsten met AdVinci worden uitdrukkelijk uitgesloten.

III. Offerte en totstandkoming opdracht

 1. Alle door AdVinci uitgebrachte offertes worden steeds vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders vermeld, een maximale geldigheid van dertig dagen.
 2. De overeenkomst komt pas tot stand, nadat AdVinci deze heeft aanvaard middels het verzenden van een opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat AdVinci feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan is vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen
 5. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdragen.

IV. Tijdelijk personeel

 1. AdVinci stelt aan Opdrachtgever tijdelijk personeel (lees: adviseurs) ter beschikking. In overleg met de Opdrachtgever wordt de periode vastgesteld waarvoor de adviseur tijdelijk ter beschikking wordt gesteld.
 2. AdVinci zal zoveel mogelijk zorg aanwenden, als onder omstandigheden van AdVinci redelijkerwijs mag worden, verwacht om te voldoen aan de vereisten die Opdrachtgever aan het tijdelijk personeel stelt.
 3. De Opdrachtgever heeft de leiding over, en het dagelijks toezicht op, het ter beschikking gesteld personeel en de te verrichten werkzaamheden. De werkzaamheden worden op de door Opdrachtgever aangegeven plaats uitgevoerd.
 4. AdVinci is gerechtigd om, in overleg met de Opdrachtgever, een reeds ingezette adviseur op een opdracht te vervangen. De nieuwe adviseur zal minimaal dezelfde competenties hebben ten behoeve van een goede en efficiënte voortzetting van de opdracht. De Opdrachtgever kan een vervanging slechts op redelijke gronden afwijzen. Ingeval Opdrachtgever zonder redelijke grond de vervanging afwijst, kan AdVinci de opdracht eenzijdig beëindigen. In dat geval is AdVinci niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 5. Partijen zijn gerechtigd om vervanging van de adviseur te verzoeken ingeval langdurige ziekte of uitdiensttreding van de adviseur. AdVinci zal onverwijld vervangende kandidaten aandragen maar geeft dienaangaande geen garantie.

V. Relatiebeding

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de opdracht, geen adviseur van AdVinci die betrokken is geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken zonder voorafgaande, schriftelijke, toestemming van AdVinci.
 2. Ingeval de Opdrachtgever tijdens de uitoefening van de opdracht of gedurende een jaar na het einde van de opdracht een arbeidsverhouding met de te werk gestelde adviseur wenst aan te gaan, dient de Opdrachtgever alvorens de arbeidsverhouding aan te gaan een werving en selectie fee te betalen.
 3. De hoogte van de in sub b genoemde fee bedraagt 25% van het bruto jaarsalaris van de in te vullen functie exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 4. Overtreding van voornoemde bepalingen leidt tot onmiddellijke betaling door Opdrachtgever van een passende schadeloosstelling aan AdVinci van een bedrag ter hoogte van € 17.500,-. exclusief BTW, alsmede € 1000,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van AdVinci op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

VI. Aansprakelijkheid

 1. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van AdVinci, indien AdVinci bij de vervulling van haar verplichtingen, fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend advies- en detacheringbureau had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AdVinci.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van AdVinci beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst tot het ter beschikking stellen van personeel aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW, zulks met een maximum van € 35.000.
 3. Bij toerekenbare tekortkoming wordt aansprakelijkheid van AdVinci voor enige andere schade dan directe schade uitgesloten, waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, etc.
 4. De adviseur, die aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, werkt geheel en uitsluitend onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. In dat kader is AdVinci jegens Opdrachtgever en/of jegens derden niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van een fout van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviseur.
 5. Opdrachtgever vrijwaart AdVinci voor elke aanspraak van een derde wegens een fout van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviseur. Indien AdVinci, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en AdVinci in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft AdVinci voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

VII. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden wetgeving is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de adviseur en AdVinci tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de adviseur informatie te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 2. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot door AdVinci aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviseur.
 3. Opdrachtgever is jegens de ter beschikking gestelde adviseur in dat kader volledig aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart AdVinci uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de ter beschikking gestelde adviseur dier zake.
 4. Indien Advinci, ondanks het gestelde in sub a, b en c, door de ter beschikking gestelde adviseur aansprakelijk wordt gesteld en AdVinci in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft AdVinci voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

VIII. Honorarium

 1. Het honorarium wordt gebruikelijk berekend op basis van het uurtarief van de te werk gestelde adviseur zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Het honorarium kan tevens worden berekend op basis van de uitvoering van een geheel project tegen een vooraf vastgestelde projectprijs, inclusief meer-minder werk.
 3. Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is AdVinci gerechtigd naast het tarief voor bestede uren ook andere kosten (zoals reiskosten woon-werk verkeer) aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de te werk gestelde adviseur meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan zal conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd de meer uren in rekening worden gebracht (overwerk).
 5. Het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief geldt slechts voor de duur van de opdracht die door AdVinci is bevestigd. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en algemene prijscompensatie, zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).
 6. Een aanpassing van het honorarium wordt door AdVinci zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever bekendgemaakt.

IX. Facturering

 1. Facturen van AdVinci worden, met uitzondering van projecten die tegen een vooraf bepaalde projectprijs worden uitgevoerd, samengesteld aan de hand van de feitelijke gewerkte uren van de door AdVinci ter beschikking gestelde adviseur.
 2. De facturering bij vooraf bepaalde projectprijzen geschiedt in vaste termijnen, zoals benoemd in de projectovereenkomst.
 3. AdVinci factureert op basis van de door de adviseur elektronisch opgestelde urenstaten die Opdrachtgever verbinden, tenzij Opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.
 4. Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen bedragen.
 5. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij de Centrale Administratie te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren.
 6. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

X. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van AdVinci.
 2. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is aan AdVinci vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.
 3. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan AdVinci, geldt niet als een bevrijdende betaling.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd het aan AdVinci verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
 5. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van AdVinci onmiddellijk opeisbaar terwijl AdVinci tevens per datum waarop Opdrachtgever in gebreke is aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
 6. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 7. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen

XI. Geheimhouding

 1. AdVinci en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. AdVinci zal in dat kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
 3. AdVinci zal voornoemde geheimhoudingsplicht ook opleggen aan de ter beschikking gestelde adviseur.
 4. AdVinci is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een adviseur deze verplichting heeft geschonden.

XII. Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de duur van de opdracht voor het ter beschikking stellen van personeel in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, eindigt de opdracht van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de periode zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.
 2. Partijen kunnen na schriftelijke opgave van reden de overeenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van de in de opdrachtbevestiging vermelde opzegtermijn
 3. Elk der partijen hebben het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring, te beëindigen:
 • indien de wederpartij na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, in verzuim blijft met één of meer verplichtingen uit hoofde van de verstrekte opdracht.
 • indien aan AdVinci of Opdrachtgever voorlopig surseance van betaling word verleend of wanneer AdVinci of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld.
 • bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten

XIII. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van AdVinci berusten uitsluitend bij AdVinci, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij AdVinci zich schriftelijk verbind tot overdracht van een recht(en) van intellectuele eigendom.
 2. De Opdrachtgever is gerechtigd de producten van AdVinci uitsluitend ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken. Ieder ander verdergaand recht van verveelvoudiging van databestanden of andere materialen is uitgesloten.

XIV. Belastingen

AdVinci staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van ter beschikking gesteld personeel aan Opdrachtgever. AdVinci vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot ter beschikking gesteld personeel, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.


XV. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze voorwaarden en iedere overeenkomst tussen AdVinci en Opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen AdVinci en Opdrachtgever die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.