Advies en Detachering

Bij AdVinci hebben we een heldere visie op dienstverlening. De relatie met onze klanten wordt gekenmerkt door openheid, integriteit en een persoonlijke benadering. We willen hiermee graag een duurzame relatie met u als klant opbouwen. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn en kunnen we nauw samenwerken naar een duurzaam resultaat.

Binnen onze kerntaken, adviseren en detacheren, hebben wij ons gespecialiseerd in een aantal vakgebieden. Klik op een van de links hieronder om te zien wat wij voor u kunnen betekenen binnen deze specialismen.


Omgevingswet

De Omgevingswet. Voor sommige organisaties het zwaard van Damocles. Om kernbegrippen van de wet zoals burgerparticipatie, integraliteit en flexibiliteit al in de transitieperiode daadwerkelijk om te zetten naar projecten, plannen en beleid is een daadkrachtige aanpak nodig. Die aanpak bieden wij.

AdVinci is samen met The Missing Link een innovatief project gestart: WeZijnOM.

Binnen dit project leiden we de adviseurs van de toekomst op. Door middel van een intern opleidingsproject worden deze aanpakkers volledig geschoold in alle aspecten van de Omgevingswet. De output? Daadkrachtige, flexibele experts die niet alleen thuis zijn in hun eigen domein (zoals RO, Erfgoed of Bouwkunde) maar ook uw organisatie op alle vlakken ondersteunen met het implementeren en toepassen van de Omgevingswet.

Maximaal Waarden-vol, Maximaal Participatief, Maximaal Integraal.

Bent u al OM? Neem nu vrijblijvend contact op voor meer informatie.


Erfgoed & Monumenten

Nederland is op unieke wijze gevormd door de eeuwen heen. Deze geschiedenis is niet alleen opgebouwd uit geschreven en vertelde verhalen, maar vooral ook uit de fysieke elementen in het landschap; het decor waar we onze geschiedenis hebben geschreven. Denk hierbij aan monumenten, archeologische vindplaatsen, landschappen etc.

Erfgoed geeft een gemeente kleur, vertelt een verhaal en draagt een identiteit uit.

AdVinci detacheert adviseurs die gemeentelijke beleidstaken voor een korte of lange periode overnemen. Ook ontwikkelen we erfgoedbeleid, bijvoorbeeld in relatie tot de nieuwe Omgevingswet of specifiek gericht op de gemeentelijke agenda voor de komende jaren, zoals een kerkenvisie. Onze medewerkers brengen hierbij nieuwe inzichten mee en pakken participatietrajecten eenvoudig op. Erfgoed beschermen en beleefbaar maken zijn daarbij de uitgangspunten.

Binnen de erfgoedwereld heeft AdVinci een unieke aanpak ontwikkeld rond het verduurzamen van monumenten. Ook deze categorie zal een verduurzamingsslag moeten maken en monumenteigenaren zien door de bomen vaak het bos niet meer: regelgeving, subsidies, aannemers en materiaalkeuze. We organiseren met het project Energie in Erfgoed (www.energieinerfgoed.nl) samen met Huis en Erfgoed collectief gemeentelijke bijeenkomsten, brengen de vakgebieden Erfgoed en Duurzaamheid bij elkaar en beantwoorden hiermee vragen vanuit de samenleving. Daarnaast hebben we een Erfgoed energiescan ontwikkeld, die de monumenteigenaar laat zien welke aanpak voor zijn monument de beste is. We maken het thema leuk, begrijpelijk en drempelverlagend. Na onze bijeenkomsten gaan de monumenteigenaren naar huis met inzicht, tips en enthousiasme om ook mee te doen met de landelijke verduurzamingsopgave.

Kerkenvisies

Door heel Nederland staan momenteel nog zo’n 6000 kerkgebouwen. Deze gebouwen vervullen binnen gemeenschappen vaak verschillende rollen:

  • Zij hebben een religieuze functie voor de geloofsgemeenschap;
  • Kleuren het straatbeeld;
  • Bepalen het landschap;
  • Dragen bij aan de identiteit van de gemeente;
  • Brengen herinneringen en emoties vanuit de gemeenschap met zich mee.

De kerkgebouwen worden gekoesterd, ook al wordt het religieus gebruik steeds minder.

Helaas blijven deze veelal oude gebouwen niet uit zichzelf overeind staan en in hun oorspronkelijke glorie bewaard. Er zijn honderden vrijwilligers door heel Nederland die er elke dag weer voor zorgen dat de kerk open kan blijven en onderhouden wordt. Helaas nemen vrijwilligersaantallen in een steeds sneller tempo af en ook de budgetten voor benodigd onderhoud zijn niet meer toereikend. De potjes raken leeg en worden niet meer voldoende aangevuld. Ook voldoen de kerken vaak niet aan de hedendaagse eisen aan duurzaamheid, comfort en veelzijdige gebruiksmogelijkheden waardoor het lastig wordt om het bestaan van de kerk te blijven verdedigen.

Uit onderzoek is reeds voorspeld dat de komende tien jaar tussen de 1800 en 4800 kerken hun deuren moeten gaan sluiten wegens een gebrek aan vrijwilligersinzet en fondsen. Ontzettend jammer als we kijken naar de monumentale waarde die dergelijke gebouwen kunnen hebben en hoe zij door de geschiedenis heen gemeenschappen hebben gevormd en samengebracht.

Om deze kerkgebouwen te kunnen behouden zullen alle betrokken partijen naar elkaar toe moeten bewegen om de opgave aan te gaan. Als een gebouw niet meer als kerk fungeert, wat kan en mag er dan wel? Wie bepaalt dit? En niet geheel onbelangrijk: wie betaalt?

Onder andere deze vragen, worden gesteld in een stappenplan richting een nieuwe bestemming voor de religieuze gebouwen in Nederland: De Kerkenvisie. De Kerkenvisie is een document dat kan fungeren als instrument bij uitstek om de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente vorm te geven. Het opstellen van zo’n document is een traject met meerdere stappen die u samen met ons doorloopt, kijk voor een concreet voorbeeld naar wat we in de gemeente Grave hebben gedaan: https://www.grave.nl/kerkenvisie


Milieu & Duurzaamheid

In een wereld die constant ontwikkelt, innoveert en evolueert is het van cruciaal belang om de aarde en diens bouwstenen niet uit te putten, maar aan te vullen. Hoe zorgen we er samen voor dat de

wereld leefbaar blijft? Om dit te realiseren moeten we beginnen bij onze eigen, directe leefomgeving. Onze adviseurs zijn beleidsmedewerkers duurzaamheid, planologen of geografen met kennis van de verduurzamingsinstrumenten of bijvoorbeeld milieukundigen met een specialistische en/of adviserende rol. Ze opereren binnen de lokale overheid en tackelen vanuit hun eigen discipline op visionair -, mensgericht – of kaderstellend niveau vraagstukken die Nederland vooruit helpen.

Meer weten over onze diensten binnen Milieu & Duurzaamheid of kennismaken met onze adviseurs? Neem contact met ons op!


Bouwkunde, RO & Planologie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare ruimte zo goed en prettig mogelijk wordt benut, zodat de leefbaarheid van mens, dier en plant gewaarborgd blijft? En als we dan gaan bouwen, aan welke regels moet een bouwwerk in dat gebied, van die hoogte, en met die uitstraling dan voldoen?

Onze adviseurs zijn experts in de fysieke leefomgeving die deze vragen graag voor u beantwoorden en daaropvolgende taken uitvoeren. Zij zijn thuis in zowel hun eigen vakgebied als de nieuwe creatieve mogelijkheden onder de Omgevingswet. Zij denken Omgevingswet-proof mee met organisatie en burger en vormen zo de spin in het web.

Onze adviseurs ondersteunen u in het gehele ruimtelijke ordening- en bouwproces, van planvorming tot (project)realisatie. Zij adviseren u bij het opstellen van bestemmingplannen en toetsen van bouwplannen tot het verlenen van vergunningen.

Meer weten over onze dienstverlening binnen Bouwkunde, Ro & Planologie of onze adviseurs leren kennen? Neem contact met ons op!


Juridisch

De Nederlandse wetgeving is het anker van onze samenleving en tevens constant in beweging. Wetten zoals de Wro, de Wabo en de Omgevingswet volgen elkaar in rap tempo op. Door deze constante beweging verandert ook het hele landschap van Ruimtelijke ordening en vergunningverlening continu mee. Dit vraagt om juristen die zich moeiteloos kunnen aanpassen en altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

De juridisch adviseurs van AdVinci ondersteunen u bij de diverse facetten op het gebied van bestuurs- en privaatrecht, denk hierbij aan bijvoorbeeld handhavingsprocedures, vergunningverlening of juridische procedures voor de rechtbank.

Meer weten over onze diensten op juridisch vlak of kennismaken met onze juridisch adviseurs? Neem contact met ons op!


Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving staan hoog op politieke en maatschappelijke agenda’s. Omdat het onmogelijk is om alles te controleren, maken gemeenten keuzes. Na grote rampen zoals die in Volendam en Enschede werden de teugels weer aangetrokken. Het blijft voortdurend een kwestie

van keuzes maken, prioriteiten stellen en risico’s analyseren. De diversiteit van taken binnen Toezicht en Handhaving neemt toe en het belang ervan blijft groot. Neem alleen al de toenemende aandacht voor ondermijning. De adviseurs van AdVinci voeren deze taken met passie uit en zijn goed in hun vak. Ze vinden het belangrijk dat nieuwe handhavers worden opgeleid en zo ontstaan samen met gemeenten traineeships die de toekomst van dit vakgebied waarborgen.